SUMMER COMPETITION | T&Cs

 

Αναλυτικοί Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό  “Summer in Greece

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία Nicosia Mall Management (NMM) Limited με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό 2 Madrid Street, Nicosia 2306 (η “Εταιρεία“) διοργανώνει διαγωνισμό με όνομα «Summer in Greece» (ο “Διαγωνισμός“), ο οποίος θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω του λογαριασμού της Εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook (https://www.facebook.com/thenicosiamall) και στο Instagram https://www.instagram.com/thenicosiamall/) από τις 29/05/2023 μέχρι τις 29/06/2023.

 • Σκοπός των παρόντων όρων και προϋποθέσεων (οι «Όροι και Προϋποθέσεις») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών/τριών.
 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
  • Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό όσοι/ες εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) οι υπάλληλοι της Εταιρείας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, (γ) οι εργαζόμενοι/ες της διαφημιστικής εταιρείας DE.LE.MA Communication Ltd.
  • Σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες υποβάλει συμμετοχή στον Διαγωνισμό, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τον/την αποκλείσει. Εάν η ιδιότητα του προσώπου αποκαλυφθεί μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να απαιτήσει επιστροφή του δώρου.
 3. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
 4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή
 5. Στο τέλος του διαγωνισμού θα γίνει κλήρωση με όλους τους/τις διαγωνιζόμενους/ες που ακολούθησαν τα πιο πάνω βήματα, όπου θα αναδειχθεί ο νικητής
 6. Στην κλήρωση θα συμμετέχουν μόνο οι συμμετοχές που υποβάλλονται σε συμμόρφωση με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα/ουσα που παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή συμμετοχές που παρουσιάζουν ανέντιμη ή απαράδεχτη συμπεριφορά.
 7. Το δώρο είναι:
 • Πακέτο για 2 άτομα, για 5 ημέρες στην Λευκάδα για τις ημερομηνίες 23-27 Ιουλίου 2023, προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Let’s Go Tours

 

8.1      Το πακέτο περιλαμβάνει:

 1. Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Λευκάδα – Λάρνακα
 2. Φόροι αεροδρομίων
 3. Τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Tesoro με πρόγευμα
 4. Μεταφορά από αεροδρόμιο Πρέβεζας και αντίστροφα στην επιστροφή
 5. Μία αποσκευή 23 κιλών και μια χειραποσκευή 8 κιλών
 6. Υπηρεσίες των αντιπροσώπων της Let’s Go Tours
 7. Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια

 

Διάρκεια του Διαγωνισμού

 • Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 26/05/2023, ώρα 10:00μέχρι και τις 25/06/2023, ώρα 13:00. Οποιαδήποτε υποβολή συμμετοχής μετά τη λήξη του διαγωνισμού είναι άκυρη.
 1. Ενημέρωση για την κατακύρωση
  • Ο/Η νικητής/ήτρια θα ειδοποιηθεί εντός [3] ημερολογιακών ημερών μετά την κλήρωση με μήνυμα στα στοιχεία επικοινωνίας που θα δώσει στην Εταιρεία κατά την υποβολή της συμμετοχής στον Διαγωνισμό και θα έχει την δυνατότητα εντός 7 ημερών να προχωρήσει σε κράτηση του δώρου
  • Με την ειδοποίηση αυτή, θα δοθούν επίσης περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το δώρο καθώς και για τη διαδικασία για παραλαβή και χρήση του.
  • Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον/τη νικητή/ήτρια εντός του χρονικού διαστήματος [3] ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ειδοποίησης του/της για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των λόγων ανωτέρας βίας), ή σε περίπτωση που ο/η νικητής/ήτρια καθυστερήσει ή δεν επιθυμεί να παραλάβει το δώρο του/της εντός της πιο πάνω προθεσμίας, αυτός/ή χάνει οριστικά το δικαίωμά του/της επί του δώρου και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιλογής άλλου/ης νικητή/ήτριας, μέσα από τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν. Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί με τον/την 1ο/1η επιλαχόντα/ούσα, ο/η οποίος/α πρέπει να ανταποκριθεί μέσα σε [3] ημερολογιακές ημέρες. Η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί μέχρι να παραδοθεί το δώρο σε έναν/μια νικητή/ήτρια.
  • Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται σε άλλα πρόσωπα, και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά και ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση.
 2. Ευθύνη
  • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκ μέρους της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε γεγονότος που βρίσκεται πέραν του εύλογου ελέγχου της.
 3. Δημοσιότητα
  • Οι Όροι και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.nicosiamall.com.
 4. Προσωπικά Δεδομένα
  • Για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που συλλέγονται για την υποβολή της συμμετοχής στον διαγωνισμό μέσω στα κοινωνικά δίκτυα της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται στο www.nicosiamall.com/privacy-policy.
  • Η Εταιρεία δύναται κατά την παράδοση του δώρου να ζητήσει από οποιοδήποτε/οποιαδήποτε δικαιούχο δώρου οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παράδοσης του δώρου ή για τη διαδικασία του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία, θα παραχωρηθούν με τη ρητή συγκατάθεση του/της δικαιούχου του δώρου και οποιωνδήποτε προσώπων τυχόν εκπροσωπεί (στον βαθμό που είναι απαραίτητη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων).
  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει το όνομα του/της νικητή/ήτριας μαζί με οποιοδήποτε υλικό που θα δημοσιεύσει ο/η νικητής/ήτρια στα πλαίσια του Διαγωνισμού, στους λογαριασμούς της σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα της.
 5. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων
  • Η Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη της κρίση να αναβάλει ή ακυρώσει τον Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του Διαγωνισμού, της ημερομηνίας διεξαγωγής της Κλήρωσης και της αλλαγής του δώρου), χωρίς προειδοποίηση.
 6. Αποδοχή των όρων Διαγωνισμού
  • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων.
 7. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  • Οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει σε σχέση με τους παρόντες όρους ή τον Διαγωνισμό, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο 77770710 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.nicosiamall.com.

 

CONTACT DETAILS

OPENING HOURS

MON – SAT    10:00 – 20:00
SUNDAY         11:00 – 19:30

MON – SUN    12:00 – 22:00 
                         

MON – FRI    16:30 – 00:00
SAT – SUN    11:30 – 00:00

MON – SAT    08:30 – 20:00
SUNDAY         09:00 – 20:00

MON – SUN    08:30 – 22:00 
                       

MON – FRI    10:00 – 22:00
SAT – SUN    10:00 – 23:00

The Mall will be closed: 25 December, 1 January, Easter Sunday and 15 August.      

Shops will be closed: 26 December, 2 January, 6 January, Green Monday, 1 April, Easter Monday and 1 May.

Opening Hours for shops may vary. Please check the store directory for details.