CYPRUS PUMPKIN FEST 2022 – GIVEAWAY

Αναλυτικοί Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Cyprus Pumpkin Fest

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία Nicosia Mall Management (NMM) Limited με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό 2 Madrid Street, Nicosia 2306 (η “Εταιρεία“) διοργανώνει διαγωνισμό με όνομα «Cyprus Pumpkin Fest 2022»   (ο “Διαγωνισμός“), ο οποίος θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω του λογαριασμού της Εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook (https://www.facebook.com/thenicosiamall) και μέσω του λογιαριασμού της εταιρείας Steasa Fruit Market στο Instagram (https://www.instagram.com/steasa_fruit_market/)

 • Σκοπός των παρόντων όρων και προϋποθέσεων (οι «Όροι και Προϋποθέσεις») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.
 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίαςπαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram.
  • Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται αποκλειστικά από την Εταιρεία και αυτός δεν υποστηρίζεται και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το Facebook ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η επιβεβαίωση της ηλικίας των διαγωνιζομένων θα γίνεται με την προσκόμιση της ταυτότητας των νικητών, όταν θα παρουσιαστούν για την παραλαβή του δώρου τους.
 2. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
  • Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) οι υπάλληλοι της Εταιρείας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, (γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση τους και (δ) οι εργαζόμενοι της διαφημιστικής εταιρείας DE.LE.MACommunicationLtd.
  • Σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες υποβάλει συμμετοχή στο Διαγωνισμό, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τον αποκλείσει. Εάν η ιδιότητα του προσώπου αποκαλυφθεί μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να απαιτήσει επιστροφή του δώρου.
 3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
  • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται στην κοινωνική πλατφόρμα Facebook και Instagram
  • Για να δηλώσει συμμετοχή στο Διαγωνισμό ένας χρήστης στο Facebook/Instagram θα πρέπει να ακολουθήσει και να υλοποιήσει δύο απλά βήματα:
 • Να απαντήσει σωστά στην ερώτηση που θα υπάρχει στη φωτογραφία που θα αναρτηθεί στους 2 λογαριασμούς
 • Like το λογαριασμό του Steasa Fruit Market και του Νicosia Mall στο Facebook και Instagram
  • Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίαςπου εμπορεύονται τα καταστήματα εντός του NicosiaMall.

 

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα
  • Η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα γίνεται με τυχαία κλήρωση όλων των χρηστών που ακολούθησαν τις οδηγίες του διαγωνισμού (όπως καθορίζονται στο σημείο 4)
  • Oι 2 νικητές θα ανακοινωθούν στη σελίδα του Steasa Fruit Market (https://www.facebook.com/steasafruitmarket) στις 2 Νοεμβρίου

Οι νικητές θα κερδίσουν απο 1 κολοκύθα και voucher 25 ευρώ από τη φρουταρία Steasa FruitMarket, στο Nicosia Mall.

 • Κάθε συμμετέχοντας δικαιούται να κερδίσει μόνο μία (1) φορά.
 • Στην Κλήρωση θα συμμετέχουν μόνο οι συμμετοχές που υποβάλλονται σε συμμόρφωση με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα που παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή συμμετοχές που παρουσιάζουν ανέντιμη ή απαράδεχτη συμπεριφορά.
 • Το είδος και η αξία των δώρων εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Εταιρείας.
 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού
  • Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 15/10/2021, ώρα 10:00μέχρι και τις 31/10/2021, ώρα 18.00. Οποιαδήποτε υποβολή συμμετοχής μετά τη λήξη του διαγωνισμού είναι άκυρη.
 2. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή Δώρων
  • Οι νικητές θα ειδοποιηθούν στις 2 Νοεμβρίου με προσωπικό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό τους στο Facebook και Instagram. Με το μήνυμα αυτό, οι νικητές θα ειδοποιούνται και για το είδος και την αξία του δώρου που έχουν κερδίσει.
  • Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την Εταιρεία SteasaFruitMarket. Τα δώρα θα παραδίδονται μόνο με την επίδειξη ταυτότητας.
  • Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές εντός του χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ειδοποίησης τους για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των λόγων ανωτέρας βίας), ή σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει ή δεν επιθυμεί να παραλάβει το δώρο του εντός της πιο πάνω προθεσμίας, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιλογής άλλου τυχερού, μέσα από τις συμμετοχές που υποβλήθηκαν. Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί με τον 1ο επιλαχόντα, ο οποίος πρέπει να ανταποκριθεί μέσα σε δύο (2) ημερολογιακές ημέρες. Η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί μέχρι να βρεθεί νικητής για όλα τα δώρα.
  • Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται σε άλλα πρόσωπα, και δεν ανταλλάζονται με μετρητά και ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση.
  • Σε περίπτωση απώλειας, το δώρο δεν αντικαθίσταται.
 3. Ευθύνη
  • Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη ή καταχώρηση συμμετοχής.
  • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκ μέρους της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε γεγονότος που βρίσκεται πέραν του εύλογου ελέγχου της.
 4. Δημοσιότητα
  • Οι Όροι και Προϋποθέσεις στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.nicosiamall.com.
 5. Προσωπικά Δεδομένα
  • Για τη διενέργεια του Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram, δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που καταχωρούνται από την εφαρμογή. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων σύμφωνα με την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται στο www.nicosiamall.com/privacy-policy.
  • Η Εταιρεία δύναται κατά την παράδοση των δώρων να ζητήσει από οποιοδήποτε δικαιούχο δώρου οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παράδοσης του δώρου ή για την διαδικασία του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία, θα παραχωρηθούν με την ρητή συγκατάθεση του δικαιούχου του δώρου.
  • Η Εταιρείαδιατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα ονόματα των τυχερών μαζί με οποιοδήποτε υλικό που θα δημοσιεύσουν οι νικητές στα πλαίσια του Διαγωνισμού, στους λογαριασμούς της σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα της.
 6. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων
  • Η Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη της κρίση να αναβάλει ή ακυρώσει τον Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του Διαγωνισμού, της ημερομηνίας διεξαγωγής της Κλήρωσης και της αλλαγής των δώρων), χωρίς προειδοποίηση.
 7. Αποδοχή των όρων Διαγωνισμού
  • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων.
 8. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  • Οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει σε σχέση με τους παρόντες όρους ή το Διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο 77770710 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.nicosiamall.com.

 

CONTACT DETAILS

OPENING HOURS

MON – SAT    10:00 – 20:00
SUNDAY         11:00 – 19:30

MON – SUN    12:00 – 22:00 
                         

MON – FRI    16:30 – 00:00
SAT – SUN    11:30 – 00:00

MON – SAT    08:30 – 20:00
SUNDAY         09:00 – 20:00

MON – SUN    08:30 – 22:00 
                       

MON – FRI    10:00 – 22:00
SAT – SUN    10:00 – 23:00

The Mall will be closed: 25 December, 1 January, Easter Sunday and 15 August.      

Shops will be closed: 26 December, 2 January, 6 January, Green Monday, 1 April, Easter Monday and 1 May.

Opening Hours for shops may vary. Please check the store directory for details.